ผลงานนักวิจัย

 

 

     

ชื่อ-สกุล

ศ. ดร. สุพรรณ  ฟู่เจริญ 
Prof. Supan Fucharoen

คุณวุฒิ

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 
วท.ม. (ชีวเคมี) 
ปริญญาเอก D.Sc. Molecular Biology 
Certificate molecular analysis Thalassemia and other disorder of blood

e-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตำแหน่งทางวิชาการ

Associate Professor
• Director, Center for Research and Development of Medical Diagnostic Laboratories (CMDL)

Research interest

Thalassemia and related disorders

Publication

  

 

 

ชื่อ-สกุล

รศ.กุลนภา    ฟู่เจริญ 
Assoc.Prof. Goonnapa Fucharoen

คุณวุฒิ

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 
วท.ม. (ชีวเคมี)
Certificate in molecular analysis of Thalassemia and related disorders

e-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตำแหน่งทางวิชาการ

Associate Professor

Research interest

Thalassemia and related disorders

Publication

 

   

 

ชื่อ-สกุล

รศ.ดร.กนกวรรณ แสนไชยสุริยา 
Assoc.Prof.Dr. Kanokwan Sanchaisuriya

คุณวุฒิ

Year

Degree/Certificate

University / Country

1984

B.Sc. (Medical Technology)

Mahidol University / Thailand

1989

M.Sc. (Tropical Medicine)

Mahidol University / Thailand

1996

Certificate in Molecular analysis of 
b-thalassemia gene

Kobe University School of Medicine  / Japan

2005

Ph.D. (Public Health)

Khon Kaen University / Thailand

e-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตำแหน่งทางวิชาการ

Associate Professor

Research interest

 • โลหิตวิทยา

 • ธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบิน

Publication

 

   

ชื่อ-สกุล

ผศ.ดร. สุภาวดี แย้มศรี
Asst.Prof.Dr. Supawadee Yamsri

คุณวุฒิ

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์)

e-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

Research interest

Thalassemia and related disorders

Publication

 

  

ชื่อ-สกุล

ดร. อัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง
Dr. Attawut Chaibunruang

คุณวุฒิ


วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) 
ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์)

e-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

Research interest

Thalassemia and related disorders

Publication

 

      

ชื่อ-สกุล

ศ. ดร. เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์
Prof. Dr. Temduang Limpaiboon

คุณวุฒิ

 • วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) (เกียรตินิยมอันดับ 1)
 • วท.ม. (ชีวเคมี)
 • ปริญญาเอก (ชีวเคมี)

e-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตำแหน่งทางวิชาการ

Professor

Research interest

 • Oncogenes and tumor suppressor genes in various cancers.

 • Microsatellelite instability and loss of heterozygosity in  cholangiocarcinoma

 • Cancer epigenetics

 • Stem cells and Tumor biology

Publication

 

ชื่อ-สกุล

รศ.ดร. พัชรี เจียรนัยกูร
Assoc.Prof.Dr. Patcharee Jearanaikoon

คุณวุฒิ

 • วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
 • วท.ม. (ชีวเคมี)
 • ปร.ด. (ชีวเคมี)

e-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตำแหน่งทางวิชาการ

Associate Professor

Research interest

 • อณูชีววิทยาของมะเร็ง

 • การตรวจความผิดปกติระดับอณูในเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดีและมะเร็งปากมดลูก

 • Expression of genes in stem cell differentiation

 • เคมีคลินิก ด้าน คุณภาพ( Hosipal Accreditation)

Publication

 

 

ชื่อ-สกุล

รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง
Assoc.Prof.Dr. Jureerut Daduang

คุณวุฒิ

 • วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
 • วท.ม. (ชีวเคมีทางการแพทย์)
 • ปริญญาเอก Ph.D. (Biochemistry)

e-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตำแหน่งทางวิชาการ

Assistant Professor

Research interest

 • Protein purification

 • Clinical chemistry

Publication

 (for Pooart J)
 (for Daduang J)

 

  

ชื่อ-สกุล

รศ.ดร.ศิริพร ปรุงวิทยา
Assoc.Prof.Dr. Siriporn Proungvitaya

คุณวุฒิ

 • วท.บ. ( เทคนิคการแพทย์)
 • วท.ม. ( ชีวเคมีทางการแพทย์) 
 • PhD (Medical Science)

e-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตำแหน่งทางวิชาการ

Assistant Professor

Research interest

 •  Clinical proteomics (โปรติโอมิคส์คลินิก)

 • Clinical chemistry (เคมีคลินิค)

 • Tumor genetics and biology (มะเร็ง)

Publication

 (for Patrakitkomjorn S)
 (for Proungvitaya S)

 

 

ชื่อ-สกุล

รศ.ดร.ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์
Assoc.Prof.Dr. Chanvit Leelayuwat

คุณวุฒิ

 • วท.บ. (เทคนิคการแพทย์, เกียรตินิยมอันดับ 1 และเหรียญทอง) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Ph.D. (Molecular Immunology), The University of Western Australia

e-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์(รองศาสตราจารย์ ระดับ 9) Associate Professor

Research interest

NKG2D, KIR, Functional Polymorphisim, Immune activation

Publication

 

ชื่อ-สกุล

ผศ.ดร.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย
Asst.Prof.Dr. Ganjana Lertmeemongkolchai

คุณวุฒิ

 • ปริญญาตรี (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโท (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Ph.D.(Cellular Immunology)   London School of Hygiene & Tropical Medicine, ประเทศสหราชอาณาจักร

e-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8)

Research interest

Immunology

Publication

 

ชื่อ-สกุล

ผศ.ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง
Asst.Prof.Dr. Amonrat Jumnainsong

คุณวุฒิ

 • วท.บ. (เทคนิคการแพทย์, เกียรตินิยมอันดับ 1 และเหรียญทอง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล

e-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

Research interest

Immunology (Dengue virus, Cancer, Flow cytometry) 

Publication

 

  

       

ชื่อ-สกุล

รองศาสตราจารย์ ดร. โชติชนะ วิไลลักขณา
Assoc. Prof. Chotechana Wilailuckana 

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

e-mail

 

ตำแหน่งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Research 

 

Publication

 

  

ชื่อ-สกุล

รศ.ดร.อรุณลัษณ์ ลุลิตานนท์
Assoc. Prof. Aroonlug Lulitanond

คุณวุฒิ

 • วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Ph. D. ( Medical Science) Jumtendo University

e-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตำแหน่งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ระดับ 9

Research interest

 • Antimicrobial resistant bacteria
 • Lab diagnosis and identification of aerobic and anaerobic bacteria

Publication

 

ชื่อ-สกุล

รศ.ดร.อรุณวดี ชนะวงศ์
Assoc.Prof.Dr. Aroonwadee Chanawong

คุณวุฒิ

Ph.D. (Microbiology)

e-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตำแหน่งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์

Research interest

Antimicrobial resistance

Publication

 

  

ชื่อ-สกุล

รศ.ดร.จุฬารัตน์ (วรมิศร์) ปริยชาติกุลAssoc.Prof.Dr. Chularut (Voramist) Prariyachatigul

คุณวุฒิ

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.บ. ( เทคนิคการแพทย์) ปี พ.ศ. 2525
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วท.ม. (จุลชีววิทยา) ปี พ.ศ. 2531
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปร.ด. (จุลชีววิทยา) ปี พ.ศ. 2539
 • Molecular Mycology Hygiene Institute,Germany

15 มีค.-31 พค. 2540

 • Certificate in Clinical Laboratory Technology
 • Japan International Cooperation Agency (JICA), Japan

12 พย.2544-8 กพ.2545

e-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตำแหน่งทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ระดับ 9

Research interest

molecular microbiology of fungi and bacteria

Publication

  

  

 

ชื่อ-สกุล

ผศ.ดร.อรุณนี สังกา
Asst.Prof.Dr. ArunneeSangka

คุณวุฒิ

 • วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Research interest

อณูชีววิทยาใน การแยกเชื้อ mycobacterium species และแบคทีเรียก่อโรค

Publication

  

       

ชื่อ-สกุล

ดร.อัญชลี เตชะเสน
Dr.Anchalee Techasen

คุณวุฒิ

ปร.ด. (ชีวเคมีทางการแพทย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

e-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์

Research interest

 1. Infectious and cancer
 2. Inflammation, chemoprevention in infectious disease
 3. Molecular, pathology and cell biology of cancerespectially the role of liver fluke (Opisthorchisviverrini)induced cholangiocarcinoma
 4. Epithelial mesenchymal transition and stemness cell in liver fluke (Opisthorchisviverrini)-associated cholangiocarcinoma

Publication