ทุนระดับบัณฑิตศึกษา

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับทุนสนับสนุนจาก ศวป. .. 2557 

ที่

ชื่อ - สกุล

ระดับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์

ทุนสนับสนุน

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

นายอนันต์ กลางประพันธ์

ปริญญาโท

.ดร.อัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง

ธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติที่ไม่พบบ่อยในคนไทย:การตรวจวิเคราห์ในระดับโมเลกุล

192,000.00

(..2557-.. 2559)

กำลังศึกษา

2

นายพงศธร วิเชียร

ปริญญาโท

.ดร.สุภาวดี แย้มศรี

การพัฒนาเทคนิค Loop Mediated isothermal Amplification เพื่อวินิจฉัยอัลฟาธาลัสซีเมีย

192,000.00

(..2557-.. 2559)

กำลังศึกษา

3

Miss Konekeo Somphanthabansouk

ปริญญาโท

รศ.ดร.กนกวรรณ แสนไชยสุริยา

ธาลัสซีเมียและภาวะขาดธาตุเหล็กใน สปป.ลาว

192,000.00

(..2557-.. 2559)

กำลังศึกษา

4

นายฤชุพันธ์ คำเกาะ

ปริญญาโท

.ดร.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์

โครงร่าง 3มิติสำหรับสภาวะแวดล้อมเสมือนจริงของเซลล์มะเร็ง

192,000.00

(..2557-.. 2559)

กำลังศึกษา

5

นางสาวพธูทอง ชัชวาลย์

ปริญญาโท

รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร

Development of periductal fibrosis detection as an early event of cholangiocarcinma development using FTIF Spectroscopy

192,000.00

(..2557-.. 2559)

กำลังศึกษา

6

นางสาวปรางทิพย์ อุทัยวัตร

ปริญญาเอก

รศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง

การพัฒนารูปแบบการนำยาเข้าสู่เซลล์มะเร็งช่องปากอย่างจำเพาะโดยใช้เม็ดเลือดแดง

192,000.00

(..2557-.. 2559)

กำลังศึกษา

7

นายศราวุฒิ การีรัตน์

ปริญญาโท

รศ.ดร.ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์

Development of anti-MICA detection in Kidney transplantation

192,000.00

(..2557-.. 2559)

กำลังศึกษา

8

นางสาวรุ่งอรุณ พวงธรรม

ปริญญาโท

รศ.ดร.อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์

Human platelet antigen in karen

192,000.00

(..2557-.. 2559)

กำลังศึกษา

9

นางสาวคนึงนิจ ศรีศักดิ์

ปริญญาโท

.ดร.อมรรัตน์ จำเนียรทรง

การศึกษาระดับการแสดงของ MICAIB บนเซลล์ผู้ป่าวยที่ติดเชื้อไวรัสเด็งกี่

192,000.00

(..2557-.. 2559)

กำลังศึกษา

10

นางสาวอาภาศิริ ศรีเศรษฐการ

ปริญญาเอก

รศ.ดร.อรุณวดร ชนะวงศ์

การพัฒนาเทคนิคการตรวจยีน carbapenemase ในแบคทีเรียนวงศ์ Enterobucteriaceae ด้วยอนุภาคทองนาโน

 

192,000.00

(..2557-.. 2559)

กำลังศึกษา

11

นางสาวรุ่งทิวา แดงตาโคตร

ปริญญาโท

ผศ.ดร.พรทิพย์ ปิ่นละออ

บทบาทของ Helicobacter pylori ต่อการพัฒนาการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีจากการติดพยาธิใบไม้ในตับ (Opisthorchis Viverrin)

192,000.00

(..2557-.. 2559)

กำลังศึกษา

12

นางสาวสุจินตนา วงศ์ทอง

ปริญญาเอก

รศ.ดร.อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์

การศึกษาคุณสมบัติระดับโมเลกุลของเชื้อที่ไวต่อยา vancomycin ในระดับต่ำ (low level vancomycin resistant) เพื่อพัฒนาเป็นวิธีการตรวจสำหรับห้องปฏิบัติการ

192,000.00

(มี..2557-.. 2559)

กำลังศึกษา

 

 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับทุนสนับสนุนจาก ศวป. .. 2556

ที่

ชื่อ - สกุล

ระดับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์

ทุนสนับสนุน

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

..สิมาพร พรหมเมตตา

ปริญญาโท

รศ.ดร.กนกวรรณ แสนไชยสุริยา

ตัวอย่างควบคุมคุณภาพสำหรับตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย

192,000.00

(มิ..2556-.. 2559)

กำลังศึกษา

2

นายกฤษดา สิงหะ

ปริญญาเอก

รศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ

การวิจัยและพัฒนาเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย

384,000.00

(มิ..2556-.. 2559)

กำลังศึกษา

3

..อรอนงค์ บุโฮม

ปริญญาโท

รศ.ดร.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์

การกลายพันธ์ของยีน Isocitrate dehydrogenase ในผู้ผ่าวยมะเร็งท่อน้ำดี

192,000.00

(มิ..2556-.. 2559)

กำลังศึกษา

4

นายไชยเชษฐ์ นานอก

ปริญญาเอก

รศ.ดร.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์

การควบคุมเหนือพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาในมะเร็งท่อน้ำดี

384,000.00

(มิ..2556-.. 2559)

กำลังศึกษา

5

..เพลินพิศ พันพราน

ปริญญาโท

.ดร.อมรัตน์ จำเนียรทรง

การศึกษาทบทบาทของระบบภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่

192,000.00

(มิ..2556-.. 2559)

กำลังศึกษา

6

..นิสา ช่วงโชติ

ปริญญาเอก

รศ.ดร.ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์

Polymerphism of KIT gene contributing to severity of dengke riral infection

192,000.00

(มิ..2556-.. 2557)

กำลังศึกษา

7

..ละอองทิพย์ รักณรงค์

ปริญญาเอก

ผศ.ดร.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย

การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ Burkholderia pseumallei ในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูง

192,000.00

(มิ..2557-.. 2558)

กำลังศึกษา

8

..ศิวพร ศิลปสอน

ปริญญาโท

รศ.ดร.อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์

จีโนไทป์ของเชื้อ staphylococcus spp ที่ดื้อและไม่ดื้อ methicillin จากคนและสุกร

192,000.00

(มิ..2556-.. 2559)

กำลังศึกษา

9

..สาวิตรี นุแรมรัมย์

ปริญญาโท

รศ.ดร.อรุณวดี ชนะวงศ์

อัตราการตรวจพบ Human Bocavirua ในเด็กเล็กที่ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์

192,000.00

(มิ..2556-.. 2559)

กำลังศึกษา

10

..ชนากานต์ จันทวงษ์

ปริญญาโท

ผศ.ดร.ไมตรี ปะการะสังข์

กลไกการดื้อยากลุ่ม carbapenems ของแบคทีเรียนวงศ์ Enterobacteriaceae จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์

192,000.00

(มิ..2556-.. 2559)

กำลังศึกษา

 

 

 

 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับทุนสนับสนุนจาก ศวป. .. 2555

ที่

ชื่อ - สกุล

ระดับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์

ทุนสนับสนุน

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

นายวรวลัญช์ เลิศธรรม

ปริญญาโท

รศ.กุลนภา/รศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ

ปริมาณ β-Em RNA ในผู้ป่วยที่เป็น homozygous Hb E และβ-thal/Hb E

192,000

(มิ..2555-.. 2557)

กำลังศึกษา

2

นายชนินทร ชัยตรัยภพ

ปริญญาเอก

รศ.กุลนภา/รศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ

การพัฒนาชุดน้ำยาสำเร็จรูปเพื่อการตรวจ Hb F อย่างง่ายและรวดเร็ว

192,000

(มิ..2555-.. 2557)

กำลังศึกษา

3

นางสาวสิริยากร จันทร์ซ้าย

ปริญญาโท

.ดร.วรวรรณ ชุมเปีย

/รศ.กุลนภา ฟู่เจริญ

การเปลี่ยนแปลงปัจจัยการแข็งตัวในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย

192,000

(มิ..2555-.. 2557)

กำลังศึกษา

4

นางสาวพัชรีพร ชูเดชชัยวัฒนา

ปริญญาโท

รศ.ดร.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์

ยีนต้นกำเนิด OCT4 กับความสำคัญในมะเร็งท่อน้ำดี Pluripotency gene OcT4: its significane in cholangiocarcinoma

192,000

(มิ..2555-.. 2557)

กำลังศึกษา

5

นายปริญญา ประสงค์ดี

ปริญญาเอก

รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร

การศึกษากลไกและบทบาทของการติดเชื้อ HPV type 58 ร่วมกับ การติดเชื้อ HPV type 16 และ HPV type 18 ต่อการดำเนินการโรคมะเร็งปากมดลูก

192,000

(มิ..2555-.. 2557)

กำลังศึกษา

6

นางสาวภัควดี โพธิ์ศรีทอง

ปริญญาโท

ผศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง

การผลิตโปรตีน E6 ของเชื้อ Human Papillomarivus สายพันธุ์ 16 และ 18

192,000

(มิ..2555-.. 2557)

กำลังศึกษา

7

นางสาวดาราพร เชื้ออ่อน

ปริญญาโท

.ดร.ศิริพร ปรุงวิทยา

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

192,000

(มิ..2555-.. 2557)

กำลังศึกษา

8

นางสาวอมรรัตน์ กรณีกิจ

ปริญญาโท

ผศ.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง

การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาดจาก merremia teidntata ในไมโครแคปซูลและการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปากมดลูก

 

(..2555-.. 2557)

กำลังศึกษา

9

นางสาวละอองทิพย์ รักณรงค์

ปริญญาโท

ผศ.ดร.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย

การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูง (Immune responses to Burkholderia pseudomallei in high risk groups.)

192,000

(มิ..2555-.. 2557)

กำลังศึกษา

10

นายศุภกร พลธรรม

ปริญญาโท

รศ.ดร.จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคโรคติดเชื้อของเชื้อราโดยเฉพาะกลุ่ม Pythium

192,000

(มิ..2555-.. 2557)

กำลังศึกษา

11

นางสาวศรวณีย์ ทนุชิต

ปริญญาโท

ผศ.ดร.อรุณนี สังกา

การศึกษารูปแบบการระบาดของเชื้อ Mycobucterium tuberculosis ในผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น โดยวิธีทางอณูชีวโมเลกุล

192,000

(มิ..2555-.. 2557)

กำลังศึกษา

12

นางสาววันวิสาห์ แก้วขันแข็ง

ปริญญาโท

.ดร.นิชา เจิรญศรี

การศึกษา lytic bacteriophage ต่อเชื้อ Acinetobacter baumannii

192,00

(มิ..2555-.. 2557)

กำลังศึกษา

 

 

 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับทุนสนับสนุนจาก ศวป. .. 2554

ที่

ชื่อ - สกุล

ระดับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์

ทุนสนับสนุน

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

นายจตุพล คุณวันดี

ปริญญาโท

รศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ

Thalassemia and Hemoglobinpathies in northeast Thailand

192,000

มิ.. 2554-.. 2556

กำลังศึกษา

2

..พัชราวดี พระยาลอ

ปริญญาเอก

รศ.กุลนภา ฟู่เจริญ

Molecular basis and hematological parameters I adolescent and adult thalassemia patients in Northeast Thailand

384,000

มิ.. 2555-.. 2558

กำลังศึกษา

3

..สุทธิกานต์ สมบัติธีระ

ปริญญาโท

.ดร.ศิริพร ภัทรกิจกำจร

The study of biomarkers for Chlolangiocarcinoma by integration of the cancer cell proteome and transcriptome

192,000

มิ.. 2554-.. 2556

กำลังศึกษา

4

นางสาวบิยังก้า เคสเลอร์

ปริญญาโท

ผศ.ดร.กาญจณา เลิศมีมงคลชัย

โครงการวิจัยและพัฒนาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุลและการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ

264,000

.. 2554-.. 2557

กำลังศึกษา

5

นายสุรชาติ พุทธิษา

ปริญญาโท-เอก

ผศ.ดร.กาญจณา เลิศมีมงคลชัย

ปัจจัยทางภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานและการติดเชื้อ

120,000

มิ.. 2555-.. 2556

กำลังศึกษา

6

..นิสา โชติช่วง

ปริญญาโท-เอก

รศ.ดร.ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์

Polymerphism of KIR gene contributing to seveity of dengve viral infections

192,000

มิ.. 2554-.. 2556

กำลังศึกษา

8

..รัตนาพร โพธิ

ปริญญาโท

.ดร.อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์

Genotyping of Red cell Antigne by LAMP Technique

192,000

มิย. 2554-.. 2556

กำลังศึกษา

9

..อาภาศิริ ศรีเศรษฐการ

ปริญญาโท

.ดร.อรุณวดี ชนะวงค์

การพัฒนาเทคนิค Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) สำหรับการตรวจวินิจฉัย metallo-β—lactamases ในแบคทีเรียแกรมลยแทรงแท่ง

192,000

มิ.. 2555-.. 2557

กำลังศึกษา

10

..สุจินตนา วงศ์ทอง

ปริญญาโท

.ดร.อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์

การศึกษาการดื้อยา chlorhexidin ในเชื้อ Staphyloccus aureus

192,000

มิ.. 2554-.. 2556

กำลังศึกษา

11

..รุ่งลัดดา ยาปิ่น

ปริญญาโท

รศ.พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์

การวิเคราะห์โปรตีโอมของ Escherichia coli ที่สามารถสร้าง Biofilm ซึ่งแยกได้จากก้อนนิ่ว Proteomic analysis of biofilm formation-Escherichia coli isotated from stone matrix

192,000

มิ.. 2554-.. 2556

กำลังศึกษา

 

 

 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับทุนสนับสนุนจาก ศวป. .. 2553

ที่

ชื่อ - สกุล

ระดับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์

ทุนสนับสนุน

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

นายกฤษดา สิงหะ

ปริญญาโท

รศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ

Thalassemia and Hemoglobinpathy

192,000

มิ.. 2553-.. 2555

กำลังศึกษา

2

..ศิรินทรา ไชยทองยศ

ปริญญาโท

รศ.กุลนภา ฟู่เจริญ

วิธีการที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันการสลายตัวของฮีโมโกลบินในตัวอย่างเลือดเก่า

192,000

มิ.. 2553-.. 2555

กำลังศึกษา

3

..ณิชาปวีณ์ ณฏฐศิริกุล

ปริญญาเอก

รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร

กลไกเกิด dysregulation p53 function จากการแสดงออกที่เพิ่มขึ้นของ isoform ผิดปกติในจีนตะกูล p53 ที่สัมพัรธ์กับการดื้อต่อการรักษา

192,000

มิ.. 2553-.. 2554

กำลังศึกษา

4

นายอดิศักดิ์ พะทรัพย์

ปริญญาโท

.ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง

การใช้เทคนิคฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดไมโครสเปกโตรสโกปีเพื่อการตรวจจำแนกเซลล์มะเร็งปากมดลูกจากผู้ป่วยที่ตอบสนองการรักษา และผู้ป่วยที่เกิดการกลับเป็นซ้ำหลังการรักษา

192,000

มิ.. 2553-.. 2555

กำลังศึกษา

5

..วชิรญา กลิ่นทอง

ปริญญาโท

.ดร.ศิริพร ภัทรกิจกำจร

Balance of protease and its inhibitor, cystatin c, in cholangiocarcinoma

192,000

มิ.. 2553-.. 2555

กำลังศึกษา

6

นายสุรชาติ พุทธิษา

ปริญญาโท-เอก

ผศ.ดร.กาญจนา เลิศมีมลคลชัย

ปัจจัยทางภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานและการติดเชื้อ

192,000

มิ.. 2553-.. 2555

กำลังศึกษา

7

..รุ่งทิวา นุตะลัย

ปริญญาโท-เอก

รศ.ดร.ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์

Regulation of KIR expression by ,mRANs

192,000

มิ.. 2553-มี.. 2556

กำลังศึกษา

8

..วิรยา สารจันทร์

ปริญญาโท

ผศ.ดร.ไมตรี ปะการะสังข์

ฟีโนไทป์ของเชื้อเอชไอวีจากผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาลศรีนครินทร์

(Phenotype of HIV from patients in Srinagarind Hospital.)

192,000

.. 2552-.. 2554

กำลังศึกษา

9

..ปัณฑารีย์ มีมาก

ปริญญาโท

ผศ.ดร.ปรีชา หอมจำปา

การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเชื้อ Burkldena predomallei ANA mutant ในหนูทดลอง

192,000

มิ.. 2553-.. 2555

กำลังศึกษา

10

..ศาริณี จันทร์เติมต่อ

ปริญญาโท

ผศ.ดร.พรทิพย์ ปิ่นละออ

พีซีอาร์เบสสับไทป์ของ Blastocystis ที่แยกได้จากคนที่มีอาการและไม่มีอาการท้องร่วงในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ประเทศไทย

192,000

มิ.. 2553-.. 2555

กำลังศึกษา

11

..สุภัทรษา เดชสถิตย์

ปริญญาโท

.ดร.ราตรี ทวิชากรตระกูล

การสร้างไบโอฟิล์มและปัจจัยความรุนแรงต่าง ๆ ของเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จากปัสสาวะและส่วนต่างของก้อนนิ้วไต

192,000

มิ.. 2553-.. 2555

กำลังศึกษา

 

 

 

 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับทุนสนับสนุนจาก ศวป. .. 2552

ที่

ชื่อ - สกุล

ระดับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์

ทุนสนับสนุน

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

..พัชราวดี พระยาลอ

ปริญญาโท

รศ.ดร.ณัฐยา แซ่อึ้ง

Correlation of Hb F cell, F-reticulocyte and Hb F level in Hb E disorders with high Hb F

192,000

มิ.. 2552-.. 2554

กำลังศึกษา

2

..กษมา วงษ์ประทุม

ปริญญาโท

รศ.ดร.กนกวรรณ แสนไชยสุริยา

Effective servering for thalassemia and iron defficiency

192,000

มิ.. 2552-.. 2554

กำลังศึกษา

3

..คณิตา ประทุมโม

ปริญญาโท

รศ.ดร.อำพร ไตรภัทร

การแสดงออกของ hepcidin ในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย

192,000

มิ.. 2552-.. 2554

กำลังศึกษา

4

นายคมสัน อยู่เย็น

ปริญญาโท

รศ.ดร.กุลนภา ฟู่เจริญ

เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย

 

192,000

มิ.. 2552-.. 2554

กำลังศึกษา

5

..รัฐญา อมรพิสุทธิ์

ปริญญาโท

รศ.ดร.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์

Functional analysis of trefoil factor family gene in cholangiocarcinoma

192,000

มิ.. 2552-.. 2554

กำลังศึกษา

6

 

..มนทิรา จะนันท์

ปริญญาโท

.ดร.ศิริพร ภัทรกิจกำจร

การศึกษาฟอสโฟโปรตีนที่จำเพาะในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีด้วยวิธีโปรติโอมิคส์

192,000

มิ.. 2552-.. 2554

กำลังศึกษา

7

..โมลิน ว่องวัฒนากูล

ปริญญาโท

รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร

การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสเตมเซลล์ไปเป็นเซลล์กระดูกอ่อน:เทคนิคการประยุกต์ Synchrl Iron FTIR เพื่อติดตามการพัฒนาเซลล์

192,000

มิ.. 2552-.. 2554

กำลังศึกษา

8

นายวิสิฐ์ศักดิ์ โภคสวัสดิ์

ปริญญาโท

รศ.ดร.ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์

Genetic regulation of NKG2D ligands Expesstion

192,000

มิ.. 2552-.. 2554

กำลังศึกษา

9

..ชลภัสสรณ์ จันทร์หอม

ปริญญาโท

รศ.ดร.สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์

การตอบสนองของเซลล์มะเร็งต่อสารธรรมชาติ

192,000

มิ.. 2552-.. 2554

กำลังศึกษา

10

..อัจฉรา ภูมิเย็น

ปริญญาโท-เอก

รศ.ดร.ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์

Cloning and affinity enhancement of antibodies to NKG2D ligands by phage display technology

192,000

มิ.. 2552-.. 2554

กำลังศึกษา

11

..วีรประภา บุญถา

ปริญญาโท

รศ.ดร.โชติชนะ วิไลลักขณา

Biofilm formation in methicillin-sesitont staphylococcus spp.

192,000

มิ.. 2552-.. 2554

กำลังศึกษา

12

นายสรายุทธ หยงสิทธิ์

ปริญญาโท

ผศ.ดร.ฐิติมา ศรีลุนช่าง

พัฒนาวิธีการตรวจวินิฉัยโรคติดเชื้อ Cryptococcus neoformans

192,000

มิ.. 2552-.. 2554

กำลังศึกษา

  

 

 

 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับทุนสนับสนุนจาก ศวป. .. 2551

ที่

ชื่อ - สกุล

ระดับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์

ทุนสนับสนุน

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

นายอนุพงษ์ พันธ์สุวรรณ

ปริญญาโท

รศ.กุลนภา ฟู่เจริญ

เกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย

 

 

192,000

มิ.. 2551-.. 2553

 

2

นายประชาธิป พลลาภ

 

ปริญญาโท

รศ.ดร.กนกวรรณ แสนไชยสุริยา

เกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย

 

 

192,000

มิ.. 2551-.. 2553

 

3

..จารุวรรณ ไตรทิพย์สมบัติ

 

ปริญญาเอก

รศ.ดร.กนกวรรณ แสนไชยสุริยา

ความชุกของธาลัสซีเมียและภาวะเหล็ก และผลกระทบต่อภาวะเลือดจางในผู้มารับบริการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

192,000

มิ.. 2551-.. 2553

ย้ายไปรับทุน สกอ.

4

..ณิชาปวีณ์ ณัฏฐศิริกุล

 

ปริญญาโท

รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร

Expression profile p63 และ p73 gene in cholangiccorcinoma patients รูปแบบการแสดงออกของยีน p63 และ p73 ในมะเร็งท่อน้ำดี

96,000

มิ.. 2551-.. 2552

 

5

นายสุราษี คงเหลือ

ปริญญาโท

รศ.ดร.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์

Status of thymidine phosphorylase (TP) in cholangiocarcinoma patient

 

96,000

มิ.. 2551-.. 2552

 

6

..อัจฉรา ภูมิเย็น

 

ปริญญาโท-เอก

รศ.ดร.ชาญวิทย์ ลีลาวัฒน์

การพัฒนา monoclonal antibody ต่อ MIC โดยวิธี Phage display

96,000

มิ.. 2551-.. 2552

กำลังศึกษา

7

..ดลพร ริยะป่า

ปริญญาโท

ผศ.ดร.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย

เกี่ยวกับโรคภูมิคุ้มกันฯ

 

96,000

มิ.. 2551-.. 2552

 

8

..ชิดชไม คิวเจริญวงษ์

 

ปริญญาโท

ผศ.ดร.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย

เกี่ยวกับโรคภูมิคุ้มกันฯ

 

96,000

มิ.. 2551-.. 2552

 

9

นายไชยเชษฐ์ นานอก

ปริญญาโท

รศ.ดร.สหพัฒน์ บรัศรักษ์

เกี่ยวกับโรคภูมิคุ้มกันฯ

 

96,000

มิ.. 2551-.. 2552

 

10

..วิภาวี แก้วโพธิ์

ปริญญาโท

รศ.ดร.สหพัฒน์ บรัศรักษ์

การตอบสนองของเซลล์มะเร็งปากมดลูกในการสร้าง MMP9 และ MMP-11

96,000

มิ.. 2551-ปัจจุบัน

ยื่นเวลารับทุน/กำลังศึกษา

 

 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับทุนสนับสนุนจาก ศวป. .. 2550

ที่

ชื่อ - สกุล

ระดับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์

ทุนสนับสนุน

ปี พ..

หมายเหตุ

1

..รสริน การเพียร

ปริญญาโท

รศ.กุลนภา ฟู่เจริญ

อัลฟาโกลบินยีนแฮพโพล์ไทป์ในผู้ป่วยโรคอัลฟาและบีตาธาลัสซีเมีย

91,560

มิ..2550-.. 2551

สำเร็จการศึกษา

2

..สนทอง พรพันธ์นุกูล

 

ปริญญาโท

รศ.กุลนภา ฟู่เจริญ

การตรวจดีเอ็นเอทารกในพลาสมาแม่

91,560

มิ..2550-.. 2551

สำเร็จการศึกษา

3

..สุภาวดี แย้มศรี

 

ปริญญาเอก

รศ.ดร.กนกวรรณ แสนไชยสุริยา

Molecular characterization of thalassemia and hemoglobinopathies among couple-atrisk for severe thalassemia diseases

111,840

มิ..2550-.. 2551

สำเร็จการศึกษา

4

..หทัยชนก ศรีวรกุล

ปริญญา

โท-เอก

รศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ

ข้อมูลทางโลหิตวิทยาและความผิดปกติระดับโมเลกุลของภาวะเอชพีเอฟเอชชนิดนอนดีลีชั่นในประเทศไทย

91,560

มิ..2550-.. 2551

ย้ายไปรับทุน คปก. 51

5

..มณฑิรา สกุลเจีย

ปริญญาโท

รศ.ดร.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์

รูปแบบการแสดงออกของจีนในภาวะก่อเป็นมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งปากมดลูกชนิดไม่ลุกลามโดยเทคนิคซีดีเอ็นเอไมโครอาเรย์

91,560

มิ..2550-.. 2551

สำเร็จการศึกษา

6

..ปฏิมาพร เชาว์ปรัชญากุล

ปริญญาโท

รศ.ดร.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์

Methylation status of apoptotic signaling in therapeutic response cervical cancer patient group and recurrence group

91,560

มิ..2550-.. 2551

สำเร็จการศึกษา

7

..ณิชาปวีณ์ ณัฏฐศิริกุล

 

ปริญญาโท

รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร

Expression profile p63 และ p73 gene in cholangiccorcinoma patients รูปแบบการแสดงออกของยีน p63 และ p73 ในมะเร็งท่อน้ำดี

91,560

มิ..2550-.. 2551

สำเร็จการศึกษา

8

นายสุราษี คงเหลือ

ปริญญาโท

รศ.ดร.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์

Status of thymidine phosphorylase (TP) in cholangiocarcinoma patient

 

91,560

มิ..2550-.. 2551

กำลังศึกษา

9

..อัจฉรา ภูมิเย็น

 

ปริญญาโท-เอก

รศ.ดร.ชาญวิทย์ ลีลาวัฒน์

การพัฒนา monoclonal antibody ต่อ MIC โดยวิธี Phage display

91,560

มิ..2550-.. 2551

กำลังศึกษา

10

..ดลพร ริยะป่า

ปริญญาโท

ผศ.ดร.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย

เกี่ยวกับโรคภูมิคุ้มกันฯ

 

91,560

มิ..2550-.. 2551

กำลังศึกษา

11

..ชิดชไม คิวเจริญวงษ์

 

ปริญญาโท

ผศ.ดร.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย

เกี่ยวกับโรคภูมิคุ้มกันฯ

 

91,560

มิ..2550-.. 2551

กำลังศึกษา

12

นายไชยเชษฐ์ นานอก

ปริญญาโท

รศ.ดร.สหพัฒน์ บรัศรักษ์

เกี่ยวกับโรคภูมิคุ้มกันฯ

 

91,560

มิ..2550-.. 2551

กำลังศึกษา

13

..วิภาวี แก้วโพธิ์

ปริญญาโท

รศ.ดร.สหพัฒน์ บรัศรักษ์

การตอบสนองของเซลล์มะเร็งปากมดลูกในการสร้าง MMP9 และ MMP-11

91,560

มิ..2550-.. 2551

ยื่นเวลารับทุน/กำลังศึกษา

14

..จิราวรรณ มหาวันตัง

ปริญญาโท

ผศ.ดร.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย

immunomics of Burkholderia pseudomallei

91,560

มิ..2550-.. 2551

 

15

..ณัฐนันท์ หงส์ศรีจันทร์

ปริญญาโท

รศ.ดร.โชติชนะ วิไลลักขณา

Virulence factors of Staphylococcus aureus isolated in Srinagarind Hospital

91,560

มิ..2550-.. 2551

สำเร็จการศึกษา

16

..สวิตา โสภาศรี

ปริญญาโท

ผศ.ดร.อรุณวดี ชนะวงศ์

Molecular characterization of metallo--lactamase-producing Pseudomonas aeruginosa isolates from Srinagarind hospital

91,560

มิ..2550-.. 2551

สำเร็จการศึกษา

17

..แพรชมพู แซ่ตัง

ปริญญาโท

รศ.อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์

การวินิจฉัยเชื้อ Haemophilus imfhneuzal

91,560

มิ..2550-.. 2551

สำเร็จการศึกษา

18

..ยอดหทัย ทองศรี

ปริญญาเอก

รศ.ดร.จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล

Invertigation of anti Pythium activity from bacterial product.

58,500

.. 2551-.. 2552

ย้ายไปรับทุน คปก.52

 

 

 

 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับทุนสนับสนุนจาก ศวป. .. 2549

ที่

ชื่อ - สกุล

ระดับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์

ทุนสนับสนุน

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

นายนฤวัตร ภักดี

ปริญญาโท

รศ.ดร.กุลนภา ฟู่เจริญ

ความเกี่ยวพันธ์ของ G Xmnl โพลีเมอร์พิสม, ไมโครแชทเทไลท์ของจีนแกมมาโกลบินและบีตาโกลบินจีนแฮพโพไทป์กับระดับฮีโมโกลบินเอฟในผู้ป่วยที่เป็นโฮโมซัยกัสฮีโมโลบินอี

91,560

มิ.. 2549- .. 2550

สำเร็จการศึกษา

2

..จารุวรรณ ไตรทิพย์สมบัติ

ปริญญาโท

รศ.ดร.กนกวรรณ แสนไชยสุริยา

การตรวจวัดปรมาณฮีโมโกลบินบาร์ทและข้อมูลทางโลหิตวิทยาในทารกแรกคลอดที่มีและไม่มีจีนอัลฟาธาลัสซีเมีย

91,560

มิ.. 2549- .. 2550

สำเร็จการศึกษา

3

..รัชนก เหง้าพรหมมินทร์

ปริญญาโท

ผศ.ดร.ณัฐยา แซ่อึ้ง

การตรวจธาลัสซีเมียโดยใช้สัดส่วนของอัลฟาและบีตาโกลบินเอ็นอาร์เอ็นเอโยวิธีอาร์ที-พีซีอาร์

91,560

มิ.. 2549- .. 2550

สำเร็จการศึกษา

4

..อัญชลี ชูไทย

ปริญญาโท

ผศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร

The alternation of p63 gene expression and deletion in cholangiocarcinoma patients.

38,150

มิ.. 2549- .. 2550

ขอระงับทุนเนื่องจากปัญหาสุขภาพ

5

นายปริญญา ประสงค์ดี

ปริญญาโท

ผศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร

การพัฒนา Biosensor สำหรับการตรวจหาเชื้อ Human papillomavirus ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก

56,000

มิ.. 2549- .. 2550

สำเร็จการศึกษา

6

นายปรีดา ปราการกมานันท์

ปริญญาโท

รศ.ดร.เต็มดวง

การพัฒนาไบโอเซนเซอร์เพื่อตรวจวิเคราะห์ DNA methylation profiles ของจีนในมะเร็งท่อน้ำดี

91,560

มิ.. 2549- .. 2550

สำเร็จการศึกษา

7

..มธุรส ดวงจันทร์โชติ

ปริญญาโท

รศ.ดร.อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์

การพัฒนาปรับปรุงการตรวจหาแอนติเจน HLA-B27 และการศึกษา HLA B-27 ในโรคบางโรค

91,560

มิ.. 2549- .. 2550

สำเร็จการศึกษา

8

..ดาราวรรณ รินชัย

ปริญญาโท

ผศ.ดร.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย

คุณลักษณะและการใช้ประโยชน์ของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อเบอร์โคลเดอเรียสูโดมาลิ

91,560

มิ.. 2549- .. 2550

สำเร็จการศึกษา

9

..มณีรัตน์ ปิ่นศิริ

ปริญญาโท

ผศ.ดร.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย

การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของ CD4 และ CD8 cells ต่อตัวเชื้อและส่วนประกอบของเชื้อ Burkholderia Pseudomallei ที่ผ่านการจัดเตรียมและนำเสนออนติเจนโดย monocyte derived dendritic cells

91,560

มิ.. 2549- .. 2550

สำเร็จการศึกษา

10

..พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์

ปริญญาเอก

ผศ.ดร.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย

Cellular immune function tests in Burkholderia pseudomallei infection

111,840

มิ.. 2549- .. 2550

สำเร็จการศึกษา

11

..รสริน การเพียร

ปริญญาโท

รศ.กุลนภา ฟู่เจริญ

อัลฟาโกลบินยีแฮพโพล์ไทป์ในผู้ป่วยโรคอัลฟาธาลัสซีเมีย

91,560

มิ.. 2549- .. 2550

สำเร็จการศึกษา

12

..สนทอง พรพันธ์นุกูล

ปริญญาโท

รศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ

การตรวจหายีนอัลฟาธาลัสซีเมียด้วยวิธี real-time PCR

91,560

มิ.. 2549- .. 2550

สำเร็จการศึกษา

13

..มณฑิรา สกุลเจีย

ปริญญาโท

รศ.ดร.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์

Biological pathways involved in differentiation of Mesenchymal stem cell and Chondrocyte

91,560

มิ.. 2549- .. 2550

สำเร็จการศึกษา

14

..ปฏิมาพร เชาว์ปรัชญากุล

ปริญญาโท

รศ.ดร.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์

การพัฒนา Biosensor สำหรับตรวจวัด methylation profile ของจีนใน cell cycle arrest และ apoptotic signaling pathway ในมะเร็งท่อน้ำดี

91,560

มิ.. 2549- .. 2550

สำเร็จการศึกษา

15

..จิราวรรณ มหาวันตัง

ปริญญาโท

ผศ.ดร.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย

immunomics of Burkholderia pseudomallei

91,560

มิ.. 2549- .. 2550

สำเร็จการศึกษา

16

..ณัฐนันท์ หงษ์ศรีจันทร์

ปริญญาโท

รศ.ดร.โชติชนะ วิไลลักขณา

Virulence factors of Staphylococcus aureus isolated in Srinagarind Hospital

91,560

มิ.. 2549- .. 2550

สำเร็จการศึกษา

17

..สวิตา โสภาศรี

ปริญญาโท

ผศ.ดร.อรุณวดี ชนะวงศ์

comparison of phenotypic screening methods for detecting ampC β-lactamases in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae

91,560

มิ.. 2549- .. 2550

สำเร็จการศึกษา

18

..แพรชมพู แซ่ตัง

ปริญญาโท

รศ.อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์

การวินิจฉัยเชื้อ Haemophilus influenzae

91,560

มิ.. 2549- .. 2550

สำเร็จการศึกษา

19

นายภาสกร แพงมา

 

ปริญญาโท

.ดร.นิชา เจริญศรี

การหาโปรตีนของเชื้อ Burkholderia Peudomallei ที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อใช้เป็นแอนติเจนสำหรับการวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสีสทางห้องปฏิบัติการ

91,560

มิ.. 2549- .. 2550

สำเร็จการศึกษา

20

..ยอดหทัย ทองศรี

ปริญญาโท

รศ.ดร.จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล

การตรวจหาเชื้อ Pythium insidiosum โดยอาศัยเทคนิค one-tube Nested Polymerase Chain Reaction assay

91,560

มิ.. 2549- .. 2550

สำเร็จการศึกษา

21

นายปริญญา ประสงค์ดี

ปริญญาโท

ผศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร

การพัฒนา Biosensor ต้นแบบ สำหรับการตรวจหาชนิดของเชื้อ Human papillomavirus ในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก

53,410

(ค่าธรรมเนียม)

ประจำปี 2548-2549

สำเร็จการศึกษา

 

 

 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับทุนสนับสนุนจาก ศวป. .. 2548

ที่

ชื่อ - สกุล

ระดับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์

ทุนสนับสนุน

ปี พ..

หมายเหตุ

1

นายสุรศักดิ์ แว่นรัมย์

ปริญญาเอก

ผศ.พัชรี เจียรนัยกูร

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างไวรัสแปปปิลโลมากับมนุษย์ ในมะเร็งปากมดลูก

 

106,440

 

มิ.. 2548-.. 2549

สำเร็จการศึกษา

2

นางสาวยินดี พรหมไพบูลย์

ปริญญาโท

ผศ.ดร.ปรีชา หอมจำปา

การผลิตเชื้อ Burkholderia pseudomallei ที่มีการกลายของจีน pan C และการประเมินศักยภาพในการนำมาใช้เป็นวัคซีน

87,120

มิ.. 2548-.. 2549

สำเร็จการศึกษา

3

นางสาวชลธิดา สุภาพรม

ปริญญาโท

ผศ.ดร.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย

วิจัยและพัฒนาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุลและการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ

87,120

มิ.. 2548-.. 2549

สำเร็จการศึกษา

4

นางสาวจิราพร จรอนันต์

ปริญญาโท

ผศ.ดร.ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์

Expression pattern of p63 and p73 in Cholangiocarcinama

87,120

 

มิ.. 2548-.. 2549

สำเร็จการศึกษา

5

..จุฬาพร ใจซื่อ

 

ปริญญาโท

ผศ.ดร.สุทธิพรรณ กิจเจริญ

การตรวจวัดปริมาณ mRNA ของ globin gene ในผู้ป่วย -thalassemia ชนิดต่าง ๆ

87,120

มิ.. 2548-.. 2549

สำเร็จการศึกษา

6

..สุภาวดี แย้มศรี

ปริญญาโท

รศ.ดร.กนกวรรณ แสนไชยสุริยา

HFE mutation และระดับ ferritin ในหญิงตั้งครรภ์ ณ โรงพยาบาล.ชุมแพ และโรงพยาบาล.น้ำพอง

87,120

มิ.. 2548-.. 2549

สำเร็จการศึกษา

7

..สานิตา สิงห์สนั่น

ปริญญาโท

รศ.กุลนภา ฟู่เจริญ

อัลฟาโกลบินยีนแฮพโพลไทป์ในประชากรไทยที่มีฮีโมโกลบินคอนสแตนท์สปริงปละปากเซ

87,120

 

มิ.. 2548-.. 2549

สำเร็จการศึกษา

8

นายนฤวัตร ภักดี

ปริญญาโท

รศ.ดร.กุลนภา ฟู่เจริญ

ความเกี่ยวพันธ์ของ G Xmnl โพลีเมอร์พิสม,ไมโครแชทเทไลท์ของจีนแกมมาโกลบินและบีตาโกลบินจีนแฮพโพไทป์กับระดับฮีโมโกลบินเอฟในผู้ป่วยที่เป็นโฮโมซัยกัสฮีโมโลบินอี

87,120

มิ.. 2548-.. 2549

สำเร็จการศึกษา

9

..จารุวรรณ

ไตรทิพย์สมบัติ

ปริญญาโท

รศ.ดร.กนกวรรณ แสนไชยสุริยา

การตรวจวัดปรมาณฮีโมโกลบินบาร์ทและข้อมูลทางโลหิตวิทยาในทารกแรกคลอดที่มีและไม่มีจีนอัลฟาธาลัสซีเมีย

87,120

มิ.. 2548-.. 2549

สำเร็จการศึกษา

10

..รัชนก

เหง้าพรหมมินทร์

ปริญญาโท

ผศ.ดร.ณัฐยา แซ่อึ้ง

การตรวจธาลัสซีเมียโดยใช้สัดส่วนของอัลฟาและบีตาโกลบินเอ็นอาร์เอ็นเอโยวิธีอาร์ที-พีซีอาร์

87,120

มิ.. 2548-.. 2549

สำเร็จการศึกษา

11

..อัญชลี ชูไทย

ปริญญาโท

ผศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร

The alternation of p63 gene expression and deletion in cholangiocarcinoma patients.

87,120

มิ.. 2548-.. 2549

ขอระงับทุน เนื่องจากปัญหาสุขภาพ

12

นายปรีดา ปราการกมานันท์

ปริญญาโท

รศ.ดร.เต็มดวง

Metastatic genes involed in cholangiocarcinoma

87,120

มิ.. 2548-.. 2549

สำเร็จการศึกษา

13

..มธุรส ดวงจันทร์โชติ

ปริญญาโท

รศ.ดร.อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์

การพัฒนาปรับปรุงการตรวจหาแอนติเจน HLA-B27 และการศึกษา HLA B-27 ในโรคบางโรค

87,120

มิ.. 2548-.. 2549

สำเร็จการศึกษา

14

..ดาราวรรณ รินชัย

ปริญญาโท

ผศ.ดร.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย

คุณลักษณะและการใช้ประโยชน์ของโมโนคล นอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อเบอร์โคลเดอเรียสูโดมาลิโอ

87,120

มิ.. 2548-.. 2549

 

สำเร็จการศึกษา

15

..มณีรัตน์ ปิ่นศิริ

ปริญญาโท

ผศ.ดร.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย

การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของ CD4 และ CD8 cells ต่อตัวเชื้อและส่วนประกอบของเชื้อ Burkholderia Pseudomallei ที่ผ่านการจัดเตรียมและนำเสนออนติเจนโดย monocyte derived dendritic cells

87,120

มิ.. 2548-.. 2549

 

16

นายภาสกร แพงมา

ปริญญาโท

.ดร.นิชา เจริญศรี

การหาโปรตีนของเชื้อ Burkholderia Peudomallei ที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อใช้เป็นแอนติเจนสำหรับการวินิจฉัยโรคเมลิออยโดสีสทางห้องปฏิบัติการ

87,120

มิ.. 2548-.. 2549

สำเร็จการศึกษา

17

..ยอดหทัย ทองศรี

ปริญญาโท

รศ.ดร.จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล

การตรวจหาเชื้อ Pythium insidiosum โดยอาศัยเทคนิค one-tube Nested Polymerase Chain Reaction assay

87,120

มิ.. 2548-.. 2549

สำเร็จการศึกษา

 

 

 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับทุนสนับสนุนจาก ศวป. .. 2547

ที่

ชื่อ - สกุล

ระดับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์

ทุนสนับสนุน

ปี พ..

หมายเหตุ

1

..สานิตา สิงห์สนั่น

ปริญญาโท

รศ.กุลนภา ฟู่เจริญ

อัลฟาโกลบินยีนแฮพโพลไทป์ในประชากรไทยที่มีฮีโมโกลบินคอนสแตนท์สปริงละปากเซ

78,000

มิ.. 2547-.. 2548

สำเร็จการศึกษา

2

..สุภาวดี แย้มศรี

ปริญญาโท

รศ.ดร.กนกวรรณ แสนไชยสุริยา

HFE mutation และระดับ ferritin ใน

หญิงตั้งครรภ์ ณ โรงพยาบาลอำเภอชุมแพ และโรงพยาบาลอำเภอน้ำพอง

78,000

มิ.. 2547-.. 2548

สำเร็จการศึกษา

3

..จุฬาพร ใจซื่อ

ปริญญาโท

ผศ.ดร.สุทธิพรรณ กิจเจริญ

การตรวจวัดปริมาณ mRNA ของ globin gene ในผู้ป่วย -thalassemia ชนิดต่าง ๆ

78,000

มิ.. 2547-.. 2548

สำเร็จการศึกษา

4

..จิราพร จรอนันต์

ปริญญาโท

ผศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร

 

การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของ MHC class 1 ในมะเร็งปากมดลูก

78,000

มิ.. 2547-.. 2548

สำเร็จการศึกษา

5

..ชลธิดา สุภาพรม

ปริญญาโท

ผศ.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย

ภูมิคุ้มกันด้านเซลล์ต่อเชื้อ Dengue virus

78,000

มิ.. 2547-.. 2548

สำเร็จการศึกษา

6

..ดวงจันทร์ สุวรรณแสน

ปริญญาโท

ผศ.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย

ปัจจัยการทำนายการเกิดโรคภูมิแพ้และการป้องกัน

78,000

มิ.. 2547-.. 2548

สำเร็จการศึกษา

7

..ยินดี พรหมศิริไพบูลย์

ปริญญาโท

ผศ.ดร.ปรีชา หอมจำปา

การผลิตวัคซีนชื้อเป็นสำหรับโรคเมลิออยโดส

78,000

มิ.. 2547-.. 2548

สำเร็จการศึกษา

8

..รุ่งนภา ปานกล้า

ปริญญาเอก

ผศ.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย

ภูมิคุ้มกันโรคเมลิออยโดสิส

100,800

มิ.. 2547-.. 2548

สำเร็จการศึกษา

9

นายสุรศักดิ์ แว่นรัมย์

ปริญญาเอก

ผศ.พัชรี เจียรนัยกูร

การติดเชื้อ HPV และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง HPV กับการก่อมะเร็งและระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย

100,800

มิ.. 2547-.. 2548

สำเร็จการศึกษา

 

 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับทุนสนับสนุนจาก ศวป. .. 2546

ที่

ชื่อ - สกุล

ระดับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์

ทุนสนับสนุน

ระยะเวลา

หมายเหตุ

4

..ประกายกุล แสงนาค

ปริญญาโท

ผศ.ดร.จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล

การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อ Pythium insidiosum โดยอาศัยเทคนิคทางอนูชีววิทยา

56,000

ประจำปีการศึกษา 2546

สำเร็จการศึกษา

5

นายสิทธิชัย ปัญญาใส

ปริญญาโท

รศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ

พื้นฐานการเกิดโรคระดับโมเลกุลของธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในเสียมเรียบประเทศกัมพูชา

56,000

ประจำปีการศึกษา 2546

สำเร็จการศึกษา

6

..สุนิศา จันทร์พาณิชย์

ปริญญาโท

รศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ

 

 

การตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบินผิดปกติบางชนิดที่พบในประเทศไทยในระดับโมเลกุล

56,000

ประจำปีการศึกษา 2546

สำเร็จการศึกษา

7

..ภัทรพร เชยประทุม

ปริญญาโท

ผศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร

1p Chromosomal deletion and candidate gene mapping in liver fluke related cholangio carcinoma

56,000

ประจำปีการศึกษา 2546

สำเร็จการศึกษา

8

..พัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์

ปริญญาโท

ผศ.ดร.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย

การศึกษาการทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันต่อภาวการณ์ติดเชื้อ Burkhoderia pseudomallei

56,000

ประจำปีการศึกษา 2546

สำเร็จการศึกษา

9

..วารุณี ตั้งวิวัฒน์

ปริญญาเอก

รศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ

Fetal DNA in maternal plasma and its application to noninvasive prenatal diagnosis of severe thalassemia in Thailand

123,000

ประจำปีการศึกษา 2546

สำเร็จการศึกษา

 

 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับทุนสนับสนุนจาก ศวป. .. 2545

ที่

ชื่อ - สกุล

ระดับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อวิทยานิพนธ์

ทุนสนับสนุน

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

นายสรายศ ร่าเริงใจ

ปริญญาโท

ผศ.ดร.ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์

การโคลนและการแสดงออกของอัลลีล ในกลุ่มจีน PERB 11/MIC

24,000

ประจำปีการศึกษา 2545

สำเร็จการศึกษา

2

นางคนึงนุช หมื่นพล

ปริญญาโท

รศ.ดร.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์

การตรวจหาความไม่สมดุลของอัลลีล บนโครโมโซมบริเวณ 21q 22-21qter ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีโดยใช้เทคนิค Quantitative polymerase chain reaction

24,000

ประจำปีการศึกษา 2545

สำเร็จการศึกษา

3

..สุภาพ บุญสา

ปริญญาโท

รศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ

พื้นฐานการเกิดโรคระดับโมเลกุลและข้อมูลทางโลหิตวิทยาของผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ชนิดรุนแรงและไม่รุนแรงของโรงพยาบาลศรีนครินทร์

24,000

ประจำปีการศึกษา 2545

สำเร็จการศึกษา

 

 

 

ทุนระดับบัณฑิตศึกษาจาก แหล่งทุนภายนอก