กลยุทธการบริหารงาน

วิสัยทัศน์ (Vision)
---เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีมาตรฐาน และเป็นแหล่งอ้างอิงในระดับเอเซียและโอเซียเนีย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการพึ่งตนเองและขยายผลเชิงพาณิชย์

พันธกิจ (Mission)
---รวบรวมและสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญควบคู่ไปกับการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการตรวจวินิจฉัย ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่สามารถขยายผลเชิงพาณิชย์ ได้และพัฒนานักวิจัยทั้งในระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยหลังปริญญาเอก

เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนกลยุทธ์
---มีห้องปฏิบัติการเฉพาะทางสาขาเทคนิคการแพทย์ ที่มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี ที่สามารถสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเป็นศูนย์ปฏิบัติการ อ้างอิงในระดับชาติ และภูมิภาคโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเซียโอเซียเนีย เป็นศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง ทั้งการให้บริการทางห้องปฏิบัติการและการวิจัยเป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และผลิตชุดน้ำยาตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน และผลิตได้เองภายในประเทศและเป็นแหล่งรวม และสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยมุ่งดำเนินการวิจัยและพัฒนาใน 4 แนวทาง

โครงการที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

1

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการควบคุม
และป้องกันโรคธาลัสซีเมีย

รศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ

2

โครงการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

รศ.ดร.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์

3

โครงการวิจัยและพัฒนาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุล
และการปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ

รศ.ดร.ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์

4

โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคติดเชื้อ

รศ.ดร.โชติชนะ วิไลลักขณา

 

แผนกลยุทธ
---รวบรวมและขยายเครือข่ายนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา และการสร้างนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยหลังปริญญาเอก ตลอดจนจัดเตรียมความพร้อม และขยายศักยภาพในการวิจัยและพัฒนา ทั้งทางด้านสถานที่ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ และทุนสนับสนุนการวิจัย ดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อผลิตผลงานที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติให้ได ้อย่างต่อเนื่อง ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาไปสู่หน่วยปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการวิจัยและพัฒนา วิธีการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อนำไปสู่การผลิตเป็นชุดน้ำยาสำเร็จรูปที่มีมาตรฐานและผลิตได้เองในประเทศ เพื่อเป็นการลดการนำเข้าและสามารถขยายผลเชิงพาณิชย์ได้ ดำเนินการจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง