ประวัติความเป็นมา

      ย้อนหลังไปในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ริเริ่มและประกาศนโยบายด้านการวิจัยที่สำคัญมากอย่างหนึ่ง ผ่านทางโครงการพัฒนาและเสริมสร้าความเข้มแข็งด้านการวิจัยเฉพาะทาง (พ.ศ. 2545 – 2549)
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนากลุ่มวิจัยที่มีศักยภาพให้มีความเป็นเลิศในสาขาวิชานั้นๆ (area of excellence)
ให้ดำเนินการวิจัยให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน มีกลไกสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการวิจัยในรูปแบบ specialized research center
เกิดเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่สามารถเสริมสร้าง และพัฒนาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการดังกล่าวมหาวิทยาลัยเลือกสนับสนุนกลุ่มนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญการวิจัยเฉพาะด้านจำนวนหนึ่งที่มีผลงานวิจัยที่เป็นรูปธรรมและได้ดำเนินงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง 
สิ่งที่มหาวิทยาลัย คาดหวังจากการให้การสนับสนุน คือ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติเพิ่มขึ้น เพิ่มจำนวนและคุณภาพบัณฑิตศึกษาในแต่ละด้านและเพิ่มขีดความสามารถ ในการแสวงหาแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอกผู้บริหารงานวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย์ในขณะนั้นประกอบด้วย 

------------ รองศาสตราจารย์ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ คณบดี 
------------ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
------------ รองศาสตราจารย์กุลนภา ฟู่เจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
    จึงได้มอบหมายให้อาจารย์ของคณะจำนวนหนึ่งในสาขาเทคนิคการแพทย์ ที่มีผลงานที่ค่อนข้างโดดเด่นและมีคุณสมบัติอยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุน ประกอบด้วย 
------------ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ 
------------ รองศาสตราจารย์ ดร.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย
------------ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ 
    ร่วมกันพัฒนาโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางขึ้น และได้เสนอโครงการต่อมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544 โครงการผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 14 มีนาคม 2545 และได้รับการประกาศจัดตั้ง ศวป. ในวันที่ 10 มิถุนายน 2545 ให้เป็น1 ใน 12 ศูนย์วิจัยเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นในรอบแรก